Family ClassChristchurch - Dojo Contacts

Westburn Dojo
Westburn School Hall
257 Waimari Road
Ilam
Christchurch
Raymond Tainui
PO Box 31-233
Ilam
Christchurch 8444
Map
   Map
 ray@yoshukaikarate.org.nz     029 238 5999

YMCA Bishopdale Dojo
YMCA Bishopdale
13 Bishopdale Court 
Bishopdale Mall
Farrington Avenue
Christchurch
Raymond Tainui
PO Box 31-233
Ilam
Christchurch 8444
Map
   Map
   
ray@yoshukaikarate.org.nz     029 238 5999
   
Burnside High Dojo
Dance Studio
Hunter Gym 
151 Greers Road
Christchurch
ray@yoshukaikarate.org.nz
Raymond Tainui
PO Box 31-233
Ilam
Christchurch 8444
029 238 5999
Map
   Map
   

   
Youth Class